Freunde der Städtepartnerschaft Tübingen - Ann Arbor e.V.
Friends of the City Partnership Ann Arbor - Tübingen e.V.

Contact

Friends of the City Partnership Tuebingen - Ann Arbor
Freunde der Städtepartnerschaft Tübingen‐Ann Arbor e.V.

Chair: Dr. Ute Bechdolf
c/o Deutsch‐Amerikanisches Institut Tübingen
Karlstraße 3
D ‐ 72072 Tübingen
Tel +49 (0) 171 176 2555
info@tuebingen-annarbor.de

info@tuebingen-annarbor.deIBAN: DE48 6415 0020 0001 2313 73
BIC/SWIFT-Code: SOLADES1TUB